Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ира транс 2015“ ЕООД за „Търговска, складова, административна и обществено-обслужваща дейност – офис и складове за промишлени стоки, включващо и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 20м“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ :