МОСВ-Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ – преписка с вх. № ПУ-09-7/22.02.2022г

МОСВ-Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ приложено изпращат преписка с вх. № ПУ-09-7/22.02.2022г. – Проект за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) за каптирани извори (КИ) „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“, с.Белащица, общ.Родопи, с възложител „ВиК“ ЕООД гр.Пловдив. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с изпратения проект :