Инвестиционно предложение от Екатерина Димитрова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатеринва Димитрова за „Модернизация на животновъден комплекс за отглеждане на кози състояща се в закупуване на технологично оборудване и земеделска техника за отглеждане на животните, изграждане на инсталация за зелени фуражи и на автономна фотоволтаична централа за собствени нужди с индустриална мощност до 30 кWp и обособяване на мини мандра за производство на козе сирене и кашкавал от козе мляко“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Стоевско Брестче“: