Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ари 2016“ ООД за „Жилищно застрояване – 22 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Първенец, местност „Ташлъка“: