Търг за отдаване под наем на ПИ – 75 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 75 кв.м. в с.Брестник, местност „До селото“, за земеделски нужди :