Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 6 кв.м. в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен – 6,00 кв.м. в с.Марково за поставяне на преместваемо съоръжение с предназначение „Павилион за продажба на сладолед, скрежина, сок“ :