Предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, включен в списъци с имоти за обезщетяване

Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение №231, взето с Протокол №7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи: [Прочети]