Конкурс за продажба на ПИ 3249 кв.м. ведно със сграда 303 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 3249 кв.м. /за комплекс за образование/ ведно с построената в имота сграда на 2 етажа със застроена площ 303 кв.м. /сграда за образование/ в с.Брестовица :