Освобождаване от вноски за наем или за ползване на общински нежилищни имоти от наематели или ползватели с преустановена дейност вследствие на мерки и ограничения по време на извънредното положение

Докладна записка с Вх.№ 94Г-334-20/27.4.2020г. относно даване на съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на вноските за наем или за ползване на общински нежилищни имоти на територията на Община „Родопи”, от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.: [Решение], [Приложение 1], [Приложение 2]