Определяне на средно годишно рентно плащане за имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост за землището на с.Крумово за стопанската 2019/2020г.

Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив за определяне на цена на имотите /средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване – нива/, представляващи полски пътища, общинска собственост за землището на с.Крумово и Приложение №1 – опис на полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2019/2020г.: Прочети