Община „Родопи”-Пловдив съвместно с Община „Марица” организира обучение на тема: „Обмяна на опит и добри практики”

Община „Родопи”-Пловдив съвместно с Община „Марица” организира обучение на тема: „Обмяна на опит и добри практики” за директори на основни училища от двете общини на 27-28.03.2014 г. в Екохотел „Здравец”- парк „Родопи”. На мероприятието бяха поканени г-н Рангел Райчев и г-жа Соня Мелоян – Старши експерти по организация на средното образование, за да участват в мероприятието.

Г-жа Мелоян представи презентация на тема: „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система(2013-2020)-ресурси и мерки”, а г-н Райчев – „Фактори, затрудняващи превенцията и интервенцията при отпадане на ученици от образователната система”.Обучения от този вид са от полза на директорите, за да се акцентира на новостите и проблемите, с които се сблъскват при своята работа. Демонстрирана бе работеща практика за възможното партньорство между родители и училище.