184 потребители на мобилната услуга „Грижа в дома“ в община „Родопи“

Кметът Павел Михайлов представи проекта „Грижа в дома в община „Родопи“ по време на организирания информационен ден. Комбинираната почасова мобилна услуга  има за цел да осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

На информационния ден присъстваха още Пенка Димитрова, ръководител на проекта, заместник-кметът на община „Родопи“ Емилия Иванова, част от екипа на „Грижа в дома“.

Проектът се финансира  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002- 2.001-0222-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

По проекта се предвижда интегрираните здравно–социални услуги „Грижа в дома“ да се предоставят в рамките на 12 месеца за 184 лица потребители от целевите групи. Услугата е безплатна за потребителите. Изпълнението на мобилната услугата ще е от 66 лица персонал- специалисти психолози, рехабилитатори, медицински сестри, домашни помощници, консултанти по здравни грижи.

Услугата се предоставя във всички населени места, без високопланинските села, като най-голям е броят на потребителите в село Ягодово -31 лица, следвани от 22-ма в Крумово и 18 – в Марково.

Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги е един от основните приоритети в работата ми като кмета на община „Родопи“. Целта на проекта е да се надгради моделът за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община „Родопи“. И още – да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания“, обясни кметът Павел Михайлов.

Ръководителят на проекта Пенка Димитрова уточни, че няма краен срок за прием на документи. Такива ще могат да се подават през целия период на проекта. Услугите за потребителите ще се предоставят почасово, въз основа на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на потребностите.

Проектът е на стойност 992 472,08 лева. Желанието на екипа е до приключването му през 2024 г. услугата ще бъде предоставена във всички населени места от общината.