Правилници и вътрешни правила

Име на правилник
1Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация
25 Май 2022г.
2Правилник за вътрешния трудов ред
3Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на туризма
4Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община „Родопи“
5Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Община „Родопи“
6Правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол
7Вътрешни правила за работната заплата на общинската администрация при Община „Родопи“
8Вътрешни правила за заплатите на дейности и звена извън общинската администрация при Община „Родопи“
9Устройствен правилник на общинска администрация при Община Родопи
10Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община „Родопи“
Заявление
Декларация
11Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община „Родопи“
12Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община „Родопи“
Искане
Декларация
13Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет „Родопи“
14Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община „Родопи“
15Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община „Родопи“
16Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в Община „Родопи“
17Вътрешни правила за работа в системата за сигурно електронно връчване в Община „Родопи“
18Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки
19Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства, лица и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община „Родопи“
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
20Вътрешни правила за предоставяне на безплатно работно облекло
Допълване на Приложение №1