Правилници и вътрешни правила

Име на правилник
1Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация
2Правилник за вътрешния трудов ред
3Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на туризма
4Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община „Родопи“
5Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община „Родопи“
6Правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол
7Вътрешни правила за работната заплата на общинската администрация при община „Родопи“
8Вътрешни правила за заплатите на дейности и звена извън общинската администрация при община „Родопи“
9Устройствен правилник на общинска администрация при община Родопи
10Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община „Родопи“
Заявление
Декларация
11Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в община „Родопи“
12Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община „Родопи“
Искане
Декларация
13Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет „Родопи“
14Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община „Родопи“
15Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община „Родопи“
16Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в община „Родопи“
17Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в община „Родопи“
18Вътрешни правила за работа в системата за сигурно електронно връчване в община „Родопи“

Вътрешни правила за обществени поръчки