Планове

Име на документ
1Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2011г.
2План за енергийна ефективност на община „Родопи“ – 2012 – 2015г.
3План за младежта, община Родопи – 2013г.
4Общински план за развитие на община Родопи за периода 2014 – 2020г.
Актуализиран Общински план за развитие на община „Родопи“ за периода 2017 – 2020г.
Доклад междинна оценка за изпълнение на Общински план за развитие на община „Родопи“ за периода 2014 – 2020г.
Актуализиране на Общински план за развитие на община „Родопи“ за периода 2014 – 2020г.
Актуализиран Общински план за развитие на община „Родопи“ за периода 2019 – 2020г.
5План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020г.) за 2015г.
6Общински план за интегриране на ромите 2014 – 2020г.
7План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на община „Родопи“
8Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2017г.
9План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020г) за 2017г.
10Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2018г.
11План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020г.) за 2018г.
12Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2019г.
13План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020г.) за 2020г.
14Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2021г.
15Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Родопи“ – 2022г.
16Общински план за приобщаване и участие на ромите в община „Родопи“ 2021 – 2030г.
17План за защита от бедствия на община „Родопи“
План за защита от бедствия
План за защита при снегонавявания и обледенявания
План за защита при наводнения
План за защита при масови горски и полски пожари
План за действие при радиация
План за защита при земетресения
18План за интегрирано развитие на община „Родопи“ за периода 2021 – 2027г.