Планове

Име на документ
21Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2024г.
20Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2023г.
19Общински оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19
18План за интегрирано развитие на Община „Родопи“ за периода 2021-2027г.
17План за защита от бедствия на Община „Родопи“
План за защита от бедствия
План за защита при снегонавявания и обледенявания
План за защита при наводнения
План за защита при масови горски и полски пожари
План за действие при радиация
План за защита при земетресения
16Общински план за приобщаване и участие на ромите в Община „Родопи“ 2021-2030г.
15Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2022г.
14Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2021г.
13План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) за 2020г.
12Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2019г.
11План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) за 2018г.
10Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2018г.
9План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020г) за 2017г.
8Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2017г.
7План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община „Родопи“
6Общински план за интегриране на ромите 2014-2020г.
5План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) за 2015г.
4Общински план за развитие на Община Родопи за периода 2014-2020г.
Актуализиран Общински план за развитие на Община „Родопи“ за периода 2017-2020г.
Доклад междинна оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община „Родопи“ за периода 2014-2020г.
Актуализиране на Общински план за развитие на Община „Родопи“ за периода 2014-2020г.
Актуализиран Общински план за развитие на Община „Родопи“ за периода 2019-2020г.
3План за младежта, Община Родопи – 2013г.
2План за енергийна ефективност на Община „Родопи“ 2012-2015г.
1Годишен план за развитие на социалните услуги в Община „Родопи“ – 2011г.