Контрол по законосъобразност

Име на документИзтегли
6 03 Февруари 2023г.
Решение № 27/09.01.2023г., постановено по административно дело № 2760/2022г. по описа на Административен съд – Пловдив, IX състав, с което е частично отменена Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“
5 21 Ноември 2022г.
Решение № 1908/21.10.2021г., постановено по административно дело № 1710/2021г. по описа на Административен съд – Пловдив, XXVII състав /оставено в сила, в съответната му част, с Решение № 10153/10.11.2022г., постановено по адм. дело № 1053/2022г. по описа на ВАС – I отд./, с което е частично отменена Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи”, одобрена с Решение № 309, прието с Протокол № 07 от 13.07.2021г.
4 25 Май 2022г.
Решение № 628 от 13.04.2022г., постановено по адм. дело № 3221/2021г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, XVIII състав, с което е частично отменен Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация на Общински съвет „ Родопи“, одобрен с Решение № 632, прието с Протокол № 11 от 19.11.2021г.
3 26 Април 2021г.
Решение № 596 от 19.03.2021г., постановено по адм. дело № 2223/2020г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, VII състав, с което е частично отменена Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“, одобрена с Решение № 485, прието с Протокол № 11 от 29.12.2020г.
2Писмо на Областния управител на област Пловдив с вх.№ ОбС-06-01-3/10.01.2019г., с което връща за ново обсъждане и съобразяване с законовите изисквания на Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Родопи в частта на чл.28, ал.4 прието с Решения № 430, Протокол № 20 от 27.12.2018г.
1Решение № 1015 от 08.05.2018г., постановено по адм. дело № 3489/2017г. по опис на адм. съд Пловдив XVI състав, с което частично се изменя Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“, приета с Решение № 304, Протокол № 19 от 12.10.2017г. на Общински съвет „Родопи“