Контрол по законосъобразност

Име на документИзтегли
1Решение № 1015 от 08.05.2018г., постановено по адм. дело № 3489/2017г. по опис на адм. съд Пловдив XVI състав, с което частично се изменя Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“, приета с Решение № 304, Протокол № 19 от 12.10.2017г. на Общински съвет „Родопи“
2Писмо на Областния управител на област Пловдив с вх.№ ОбС-06-01-3/10.01.2019г.,  с което връща за ново обсъждане и съобразяване с законовите изисквания на Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Родопи в частта на чл.28, ал.4 прието с Решения № 430, Протокол № 20 от 27.12.2018г.
3 26 Април 2021г.
Решение № 596 от 19.03.2021г., постановено по адм. дело № 2223/2020г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, VII състав, с което е частично отменена Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“, одобрена с Решение № 485, прието с Протокол № 11 от 29.12.2020г.