Бланки на заявления

Име на заявлениеИзтегли
1Определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2024г.
2Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2024г.
3Направление за транспортиране на строителни отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/
4Заявление за определяне на строителните отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/
5Заявление за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост
6Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2054)
7Заявление за издаване разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2112)
8Заявление за одобряване на проекти и издаване акт за узаконяване
9Заявление за вписване в разписната книга на с. ………….   ,Община „Родопи“
10Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2027)
11Заявление за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за извършено строителство в земеделска земя с променено предназначение , съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
12Заявление за разглеждане на ПУП-ПРЗ за процедура промяна на предназначението съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
13Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение,  съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
14Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура промяна предназначението, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
15Заявление за разглеждане на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ
16Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на изменение на подробен устройствен план (ПУП)
17Заявление за одобряване на подробен устройствен план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2117)
18Заявление за издаване на удостоверение за вписване в кадастъра за новопостроен обект
19Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2120)
20Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
21Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
22Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2082)
23Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория
24Заявление по чл.140а, ал.1 от ЗУТ –  издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходнни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура
25Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на имот
26Заявление за картотекиране като нуждаещ се за жилище
27Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
28Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
29Заявление за сключване на граждански брак
30Заявление за акт за раждане
31Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
32Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2110)
33Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2068)
34Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2012)
35Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние   (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
36Образец на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот
37Заявление за дарение на недвижим имот
38Заявление за вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
39Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
40Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
41Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
42
Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра и удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз
43Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз