Профил на купувача (архив до 05.11.2014г.)


05 Ноември 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Предметът на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на “Ремонтни дейности на читалище „Просвета“ по договор № 52/3/3210314 от 26.11.2013 г., сключен между Община Родопи и Държавен фонд „Земеделие, финансиран по мярка 4.1. на Програма за развитие на селските райони. С проекта се предвижда изпълнение на строително монтажни работи по рехабилитацията на читалище „Просвета“ в село Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Документи:Документация
Публична покана
Протокол
Договор

27 Октомври 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“ във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

23 Октомври 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри», Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»

13 Октомври 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от Асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово
Оттеглена

13 Октомври 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Ремонтни и пътни работи на ул. „Васил Левски” по ОТ 93, 94, 92, 117, 131 и 139 , с. Брестовица
Оттеглена

09 Октомври 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри», Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»
Оттеглена

15 Септември 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Изгoтвяне на технически проект  на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевска в регулацията на с.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“
Публикувана наПонеделник  15  септември  2014г.
Документи:Решение
Информация за сключен договор

09 Септември 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане ) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26 “
Документи:Решение
Информация за сключен договор

05 Септември 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“
Документи:Решение
Информация за сключен договор

04 Септември 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Събиране, изпиране, дезинфекциране, ароматизиране, изсушаване, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо и постелъчен инвентар в общинските детски заведения на територията на Община „Родопи”
Прогнозна стойност40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/  без включен ДДС
Публикувана наЧетвъртък   04 септември  2014г
Валидна доПонеделник  15  септември   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 16.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:Публична покана
Документация
Протокол

02 Септември 2014

Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Родопи”
Прогнозна стойност65 000,00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС
Публикувана наВторник    02 септември  2014г
Валидна доЧетвъртък  11  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 12.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:Публична покана
Документация
Протокол

25 Август 2014

Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“
Прогнозна стойност49 550.00 лв. без включено ДДС
Публикувана наПонеделник   25  август  2014г
Валидна доПетък  05  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 08.09. 2014г. в 11:00 часа.
Документи:Публична покана
Документация
Решение за прекратяване

08 Август 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет:  Разкриване на обходен-авариен път, минаващ през имоти  №003156, 003120, 003144, 003152 от КВС на с.Храбрино, почистване на коритото на р.Дедевска в участъка между двата моста и укрепване на подпорната стена-елемент на път ІІІ-862  от Републиканска пътна мрежа в с.Храбрино.
Документи:Решение
Информация за сключен договор

29 Юли 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски  надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”
Публикувана наВторник 29 юли 2014г.
Документи:Решение
Информация за сключен договор

18 Юли 2014

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.13 от ЗОП с предмет:  „Текущо юридическо обслужване на Община Родопи на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, вещно и административно право, обществени поръчки и местни данъци и такси”, по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на административното право”, Обособена позиция № 2 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в следните области на правото: гражданско и търговско право”, Обособена позиция № 3 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на обществените поръчки”, Обособена позиция № 4 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областа на вещното право и общинската собственост” и Обособена позиция № 5 – „Юридическо обслужване в областта на местните данъци и такси”
Публикувана наПетък   18 юли  2014г
Документи:Решение
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор
Информация за сключен договор

07 Юли 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Прогнозна стойност128 649лв. (сто двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева ) без включен ДДС
Публикувана наПонеделник   07 юли  2014г
Валидна доСряда  16  юли   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертитеОфертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 17.07.2014г. в 11:00 часа.
Документи:Публична покана
Документация
Протокол

30 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Открита процедура по чл.14 ал.3 т.2 и чл.64 ал.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2014 г./2015 г.
Публикувана наПонеделник 30  юни 2014г
Документи:Решение
Обявление
Документация
Информация за сключен договор
Информация за изпълнението на договор

23 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана наПонеделник 23  юни 2014г
Валидна доПонеделник 30  юни   2014г.
Документи:Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи и  необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под номер (уникален код) 9031011,уведомява всички заинтересовани лица, че същата  обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031011 е оттеглена

20 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана наПетък 20 юни 2014г
Валидна доПетък 27  юни   2014г.
Документи:Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи ,уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030935 е оттеглена. Заповед за прекратяване

20 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на компрометирана улична мрежа в населените места на територията на Община „Родопи” с трошенокаменна настилка  „
Публикувана наПетък 20 юни 2014г
Валидна доПетък 27  юни   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

20 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка:00464-2014-0003 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община „Родопи“.
Документи:Решение

10 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „„Изкърпване  и асфалтиране на  единични дупки на  уличната мрежа с асфалтова настилка по населените места на територията на Община „Родопи”
Публикувана наВторник   10  юни 2014г
Валидна доВторник  17  юни  2014г.
Документи:Публична покана
Документация

03 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград “
Публикувана наВторник 03 юни 2014г
Валидна доСряда 11  юни   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

02 Юни 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на ел. оборудване за кухненски блокове на детски градини на територията на Община Родопи”
Публикувана наПонеделник   02  юни  2014г
Валидна доПонеделник  09  юни   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

29 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезифектанти и консумативи за нуждите на общинската администрация, кметствата и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи””,
Публикувана наЧетвъртък   29  май 2014г
Валидна доПетък  06  юни  2014г.
Документи:Публична покана
Документация

21 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наСряда   21  май 2014г
Валидна доСряда 28  май   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

20 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”
Публикувана наВторник   20  май 2014г
Валидна доВторник 27  май   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

23 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград
Публикувана наПетък   23  май 2014г
Валидна доПонеделник 02  юни   2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Решение за прекратяване

21 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наСряда   21  май 2014г
Валидна доСряда 28  май   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

20 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”
Публикувана наВторник   20  май 2014г
Валидна доВторник 27  май   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

16 Май 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пристройка, преустройство и реконструкция на стара учебна сграда към основно училище „Неофит Рилски“ в УПИ –детски ясли, кв.71, с. Ягодово”
Публикувана наПетък   16  май 2014г
Валидна доПонеделник 26  май   2014г.
Документи:Публична покана
Документация

25 Април 2014

alt
ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Анализ и оценка на действащи стратегически документи; Изработване на проекти за стратегически планове и/или програми, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на обществения съвет; Обществени обсъждания; Обучение. – по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвянето и реализацията на общински  стратегически планове и програми“, по Договор № 13-13-20/08.01.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикувана наПетък 25 април 2014г
Валидна доПетък 09 май  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


10 Април 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана, отправена от Община Родопи, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана наВторник  10 април2014г
Валидна доВторник   22  април  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснение
Решение за прекратяване

08 Април 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни работи на IV-класен път, находящ се между гр.Пловдив и с.Ягодово от табела „Пловдив” 2+800 кв. до 4+050 км. посока с.Ягодово”
Публикувана наВторник  08 април2014г
Валидна доВторник   15  април  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснения

07 Април 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка:00464-2014-0002 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община „Родопи“.
Документи:Решение
Решение за прекратяване

04 Април 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на път IV-8606, находящ се между гр.Пловдив и с. Марково, отсечката от гр.Пловдив до Околовръстен път от км 0+000 до км 0+810
Публикувана наПетък  04 април2014г
Валидна доПонеделник 14  април  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснения

04 Април 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път IV-37516, находящ се между с.Брестовица и с.Първенец от км 0+000 до км 1+750„
Публикувана наПетък  04 април2014г
Валидна доПонеделник 14  април  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснения

26 Март 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Община „Родопи”, кметства на територията на общината и детските заведения”,
Документи:Публична покана
Документация

25 Март 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Преписка00464-2014-0001 (Отворена)
ПроцедураОткрита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (доставка)
Описание:“Доставка на хранителни продукти за детските  заведения (ЦДГ и ОДЗ) на територията на Община Родопи по 6 /шест/ обособени позиции: Обособена позиция 1: Мляко и млечни хранителни продукти; Обособена позиция 2: Хляб и тестени изделия; Обособена позиция 3: Месо и месни хранителни продукти, риба; Обособена позиция 4: Плодови и зеленчукови консерви; Обособена позиция 5: Кокоши яйца; Обособена позиция 6: Пакетирани хранителни продукти.”
Документи:Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие (Образци и указания,КСС)
Разяснение
Покана за отваряне на ценови оферти
Отлагане на датата за отваряне на ценови оферти
Покана за отваряне на ценови оферти на 12.06.2014г

10 Февруари 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1.1куб.м. и метални кофи за битови отпадъци-110л.“  
Публикувана наПонеделник  10 февруари 2014г
Валидна доВторник 18  февруари  2014г.
Документи:Публична покана
Документация

05 Февруари 2014

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предметИзбор на изпълнител за осъществяване на услуги по връзки с обществеността, изработване, редактиране, художествено оформление, предпечат и печат на Информационен бюлетин на Община Родопи”
Публикувана наСряда 05 февруари 2014г
Валидна доСряда 12 февруари  2014г.
Документи:Публична покана
Документация
Разяснение

30 Декември 2013

ВъзложителОбщина „Родопи“
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“ във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Публикувана наПонеделник 30 декември 2013г.
Валидна доПетък 10 Януари 2014г.
Документи:Публична покана
Документация

27 Декември 2013

Описание:Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.1 от ЗОП с предмет:  „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Родопи”
Публикувана наПетък 27 декември 2013г.
Документи:Решение

20 Декември 2013

Възложител:Община Родопи
Описание:Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Провеждане на функционален анализ на община Родопи, разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в съответствие с изведените във функционалния анализ препоръки и План за действие и обучение на служителите от общинска администрация във връзка с проведения функционален анализ“. Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”  на Оперативна програма „Административен капацитет“,  по който Община Родопи е бенефициент.
Публикувана наПетък 20 декември 2013г
Валидна доПонеделник 06 януари 2014г.
Документи:Публична покана
Документация

20 Ноември 2013

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0009 (Отворена)
Процедура:Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание:Избор на изпълнител на СМР на обектите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Храбрино, община Родопи, ОбластПловдив Обособена позиция 2: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Оризари, община Родопи, Област Пловдив Обособена позиция 3: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бойково, община Родопи, Област Пловдив“
Документи:Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие“ (Образци и указания, проектна документация)
Разяснение  
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснение
Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

12 Ноември 2013

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0008 (Отворена)
Процедура:Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание:„Доставка на твърдо гориво за отопление- руски въглища марка „ДО-25-60мм“, дърва за горене и пелети за нуждите посочените в т.4 от поръчка -спецификация №02 към договор за борсово посредничество №39/07.10.2013г. обекти  на територията на Община Родопи за отоплителен сезон   зима (месец ноември) 2013/пролет (месец април) 2014”
Документи:Решение

08 Октомври 2013

Възложител:Община Родопи
Преписка:00464-2013-0007 (Отворена) 
Процедура:Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (услуга)
Описание:„Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”
Краен срок за подаване на оферти05.11.2013г. (17:00ч) 
Документи:Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие“ (Образци и указания)
Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

03 Октомври 2013

Договаряне без обявление – чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП
Доставка на  горива – бензин А98H, А95Н и дизелово гориво за нуждите на служебните  моторните превозни средства и  друга техника, собственост на Община Родопи, чрез периодични покупки  посредством карти за безналично плащане от търговските обекти( бензиностанции)

Решение


27 Септември 2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2013 г. / 2014 г.”


25 Юли 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи- Пловдив“.

Документация


23 Юли 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на консултантска услуга „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проект  „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Родопи, обл.Пловдив, съгласно договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г, финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Документация

Решение за определяне на изпълнител


21 Май 2013

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи“ публикувана в РОП на АОП под уникален №9015731 

Документация


30 Април 2013

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи“.

Документация
Решение за прекратяване


26 Април 2013

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт и  преасфалтиране на път IV-клас в участъка от 0+000 км до2+860 км., посока с.Ягодово-гр.Пловдив,  намиращ се на територията на Община Родопи“.

Документация


26 Април 2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на община Родопи Документация 

Решение за промяна

Решение за прекратяване


12 Февруари 2013

Открита процедура по реда на чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП “Предоставяне на услуги  за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба”.

Документация

Решение

Разяснения по документацията

Разяснение 2

Разяснение 3

Разяснение 4

Разяснение 5


12 Февруари 2013

„Предоставяне на кетъринг услуги във връзка с изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”2007 -2013г

Документация

Разяснения по документацията


06 Февруари 2013

Обявление за възложена поръчка

Обявление


28 Януари 2013

Предварително обявление за обществена поръчка – Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово“

Обявление


28 Януари 2013

Обявление за предварителна информация – Избор на изпълнител за инженеринг „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи“

Обявление


28 Януари 2013

Обявление за предварителна информация – Строителен надзор, съгласно ЗУТ при извършване на строителни дейности по проект:“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово, област Пловдив“

Обявление


22 Януари 2013

Договаряне без обявление по ЗОП чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП
Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на община „Родопи“ за отоплителен сезон зима  2012/ пролет 2013г.

Решение


[21 Ноември 2012]

Избор на консултант за „Подготовка на документации за възлагане на обществена поръчка по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с.Катуница, Община Садово, област Пловдив”

Документация


29 Октомври 2012

Обществена поръчка с предмет:   Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Първенец за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.”

Документация


Обществена поръчка с предмет:  „Ремонтни работи на път IV- ти клас, находящ се между с. Първенец и с. Марково от км 7+560 до км 11+196„

Документация


Обществена поръчка с предмет:  „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община РОДОПИ“

Документация


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведение (ЦДГ и ОДЗ) на територията на община Родопи по обособени позиции”

Съобщение


Решение за частично прекратяване – ОП1 и ОП6


Решение за частично прекратяване – ОП2


Решение за частично прекратяване -ОП3, ОП5, ОП7


Покана