Проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община „Родопи“

Наименование на проекта: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община „Родопи“ 

Главна Цел:  Настоящият проект за Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община „Родопи“ цели да се подобри качеството на живот на населението на Община „Родопи“ и да се увеличат възможностите за устойчив икономически растеж на общината чрез подобрения (съответно рехабилитация и реконструкция) на публичната инфраструктура в две населени места – село Крумово и село Ягодово.

Договор № BG06RDNP001-7.007-0045-C02, сключен между Община „Родопи“ и Държавен фонд „Земеделие“

Дата на стартиране: 09.05.2019

Дата на приключване: 09.05.2022

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура: BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

Европейско финансиране:       82 098.78 лева

Национално финансиране:     14 488.02 лева

Обща стойност на проекта:  96 586.80 лева