Проект: Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на Община ,,Родопи“

Наименование на проекта: Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на Община ,,Родопи“

Главна Цел:  Основна цел на настоящото проектно предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и по специално намаляване на количеството депонирани зелени и/или биооразградими отпадъци чрез изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени/градински и дървесни отпадъци на територията на Община ,,Родопи“, в която да се обработва зеленият отпадък, генериран от домакинствата и при поддържането на обществените зелени площи на територията на общината. Проектната идея и нейните специфични цели са съобразени с националните цели, българската нормативна уредба и НПУО, както следва: 1.) Цел 1 – ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите, образувани през 1995 г., 2.) Цел 2 -увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. За разпределение на задълженията по отношение постигане на поставените цели по чл. 31 ал. 1 т. 2 от ЗУО, в рамките на Регионално сдружение за управление на отпадъците- Пловдив, е изготвен и приложен към проектното предложение, анализ за разпределение на задълженията на общините за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, които ще бъдат постигани на регионално ниво. С изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени/градински и дървесни отпадъци на територията на Община ,,Родопи“ ще се създадат необходимите условия за постигане на целите на ниво Регионално сдружение за управление на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица.

Програма „Околна среда 2014 – 2020“

Процедура: BG16M1OP002-2.005 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци