Конкурс за гл.експерт „ЕПМС“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“.