Протокол за утвърждаване и образци на декларации

Протокол за утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ – ОбС

За кмет на община и общински съветници :

За кметове на кметства :

За представители на общината в органите за управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел :