Достъп до информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община „Родопи“Информация по ЗДОИ