Политика за поверителност на Община „Родопи – Пловдив“ /Privacy Notice/

С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме и как я използваме.
Община „Родопи“ събира, обработва и предава на трети страни информация, съдъжраща лични данни на граждани единствено на основание законови изисквания и нормативната уредба на Република българия, свързана с местното самоуправление за целите на административното обслужване на гражданите.

Информация, която събираме чрез уебсайта

Уебсайтът https://www.rodopi.bg/ („Уебсайт“) се притежава и управлява от Община „Родопи“. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси въвв връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно Община „Родопи“ не носи отговорност за нея.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

Община „Родопи“ е юридическо лице, орган на местното самоуправление, регистрирана в Търговския регистър към агенция по вписванията с БУЛСТАТ 000472200.
Община „Родопи“ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас:

  • 4000, гр.Пловдив, обл.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ No.1А
  • на е-мейл: dlzd@rodopi.bg

Длъждностно лице по зашита на личните данни (DPO):

Име: Радостин Семерджиев
Тел: 032/604 102

Вашите права

Вие имате:

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Община „Родопи;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да бъдете оведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична инсформация, която ние използваме са:

  • E-mail;
  • На хартиен носител, подаден в деловодството на Община „Родопи“.

Предоставените от Вас имейл, телофон или адрес се използва за следните цели:

  • за идентификация на Вашите запитвания, подадени през имейл или друг канал за обслужване на клиенти;
  • за връзка с Вас за отговори на Ваши запитвания или изискване на допълнителна информация от Вас.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 10.05.2021 година.

Настоящата версия на този документ е достъпна на сайта на Обшина „Родопи“.

Тази политика е ободрена от Кмета на Обшина „Родопи“.