Заповеди на ОДЗ-Пловдив

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за цена /средно годишно рентно плащане/ на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост за землището на с.Крумово за стопанската 2021/2022г. и приложен – опис на полските пътища, попадащи в масиви за ползване.