Заповеди на ОДЗ-Пловдив за разпределение на ливади в с.Лилково и с.Ситово

Заповеди на Директора на „Областна дирекция земеделие“ – гр.Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землищата на с.Лилково и с.Ситово за календарната 2022г. и приложения-споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, пасища, мери и ливади.