Заповеди и график за комисии за НТП – пасища, мери, ливади в с.Лилково и с.Ситово

Заповеди на Директора на ОДЗ – Пловдив за определяне на комисии сключване на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за землищата на с.Лилково, и с.Ситово и график за провеждане на заседанията за календарната 2023г. :