Търг за отдаване под наем на помещение – 41,93 кв.м. в с.Белащица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с площ от 41,93 кв.м. за аптека на първи етаж в сграда „ЗМсбО“ в с.Белащица: Прочети