Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 10,24 кв.м. в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 10,24 кв.м. за поставяне на съоръжение „Електромеханична въртележка“ в с.Марково: Прочети