Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прием от всички кметства по населените места на територията на община „Родопи“ на всички Заявления за административни услуги, изброени в Приложение 1

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прием от всички кметства по населените места на територията на община „Родопи“ на всички Заявления за административни услуги, изброени в Приложение 1: