Предложение на община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г.

Във връзка с предстоящо предложение на община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2021г., очакваме Вашите писмени предложения и възражения по изготвения проект на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и предстоящото определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. до 12:00ч. на 14.12.2020г. в деловодството на община „Родопи“, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1А, както и на следния електронен адрес: municipality_rodopi@abv.bg : [Покана], [Проект]