Търг за продажба на ПИ, ведно със сграда в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с площ от 905 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 146 кв.м. в с.Цалапица: