Търг за продажба на ПИ – 1208 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с площ от 1208 кв.м. в с.Устина, местност „Синя вода“: