Търг за продажба на ПИ – 986 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 986 кв.м. в с.Устина, местност „Паденица“: