Търг за продажба на ПИ – 689 кв.м. в с.Белащица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 689 кв.м. в с.Белащица, ул.“Манастирска“ 17 :