Търг за продажба на ПИ – 61 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 61 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване до 10м. в с.Устина, кв.55 :