Търг за продажба на ПИ – 560 кв.м. в с.Дедево

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 560 кв.м. в с.Дедево, местност „Буче“: