Търг за продажба на ПИ – 527 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 527 кв.м. в с.Брестник, местност „Падината“ :