Търг за продажба на ПИ – 38 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 38 кв.м. в с.Брестовица, ул.“Родопи“ № 9 :