Конкурс за продажба на ПИ – 26752 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 26752 кв.м. в с.Цалапица, местност „Паша махала“ :