Търг за продажба на ПИ – 1399 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1399 кв.м. в с.Цалапица, ул.“Ал. Стамболийски“ :