Търг за продажба на ПИ – 1310 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1310 кв.м., урбанизирана територия, НТП за търговски обект, комплекс в с.Цалапица :