Търг за продажба на ПИ – 1136 кв.м. в с.Бойково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1136 кв.м. в с.Бойково, местност „Друма“: