Търг за продажба на комплекс за битови услуги в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: комплекс за битови услуги – 905 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда – 146 кв.м. в с.Цалапица: