Търг за продажба на имот – 1016 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: урбанизирана територия, НТП за друг вид застрояване, площ 1016 кв.м. в с.Цалапица, квартал 22 :