Търг за отдаване под наем на язовир „Марково-1 /малък язовир/“

Заповед за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни площи и съоръжения /язовири/ чрез предоставянето им под наем, публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи обект язовир „Марково-1 /малък язовир/“ :