Търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: стоматологичен кабинет в с.Ягодово :