Търг за отдаване под наем на сграда в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: сграда в с.Марково за „Склад за вендинг автомати“ :