Търг за отдаване под наем на сграда – 80 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост: сграда с площ 80 кв.м. в с.Златитрап за „Кафе-аператив“ :