Търг за отдаване под наем на сграда – 44 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: сграда със застроена площ от 44 кв.м. в с.Цалапица за „Оптика“ :