Търг за отдаване под наем на сграда – 11 кв.м. в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: сграда със застроена площ от 11 кв.м. в с.Марково, ул.“Захари Стоянов“ за „Павилион за закуски“: